Přihlášení | Registrace | Zapomněli jste heslo?
Nakoupené položky 0 Spolu za 0.00 Kč
 
 
     
   
Vyber si své šaty
 
Informace o platbě a dopravě
Odstoupení od kupní smlouvy
Reklamace zboží
Obchodní podmínky
Osobní údaje
Legislativa

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.                    Úvodní ustanovení

1.1          Společnost MustHave Designer Clothing s.r.o., IČ: 03492338  se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha 3 Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 232592, (dále též jen „prodejce“) je online prodejcem módního textilního zboží a obuvi (dále jen „zboží“), a to na internetové adrese www.musthavedc.cz.

1.2          Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují vzájemné práva a povinnosti mezi společností MustHave Designer Clothing s.r.o. a kupujícím při internetovém prodeji zboží. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, uzavřenou kupní smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1.3          V kupní smlouvě lze sjednat ustanovení odlišná od ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě má přednost ustanovení sjednané v kupní smlouvě.

1.4          Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění), případně zákonem o obchodních korporacích 90/2012 Sb.

1.5          Tyto obchodní podmínky mohou být prodejcem kdykoli upravovány a měněny. Tyto úpravy a změny se nedotýkají smluvních vztahů založených v době účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek.

1.6          Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

II.            Vymezení pojmů

2.1               Smlouva - smlouva kupní, kde na jedné straně vystupuje MustHave Designer Clothing s.r.o. a na druhé straně kupující.

2.2          Prodejce - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nabízí zboží k jeho prodeji.

2.3          Kupující - (i) kupujícím může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím; (ii) kupujícím může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím.

2.4          Uzavření smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodejce kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodejce); od tohoto okamžiku mezi prodejcem a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2.5          Zboží - zbožím jsou veškeré produkty nabízené k prodeji prodejcem na jeho internetové stránce www.musthavedc.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 

III.          Uzavření kupní smlouvy

3.1          Předmětem smluvního vztahu je závazek prodejce dodat zboží popsané ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zboží převzít a zaplatit za něj prodejci sjednanou cenu. Smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a prodávajícím doručením potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

3.2          Kupující může objednat konkrétní zboží z aktuální nabídky prodejce. Tato nabídka je zveřejněna na internetových stránkách prodejce www.musthavedc.cz.

3.3          Objednávka představuje jednostranný návrh kupujícího na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uvedeného v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených. Kupující je vyplněnou a odeslanou objednávkou vázán. Objednávku zboží lze učinit prostřednictvím internetových stránek prodejce www.musthavedc.cz.

3.4          Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5          Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Akceptace objednávek kupujícího prodávajícímu bude probíhat tak, že, prodávající ve lhůtě do 10 (deseti) pracovních dnů oznámí kupujícímu, že uvedenou objednávku akceptuje. V případě, že prodávající objednávku akceptuje v plném rozsahu, má se za to, že byla uzavřena individuální kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

 

IV.          Odstoupení od kupní smlouvy

4.1          Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2          Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží., přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@musthavedc.cz.

4.3          V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4          V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

4.5          Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V.           Cena a platební podmínky

5.1          Cena nabízeného zboží je vždy uvedena na internetových stránkách prodejce. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře přiložené ke zboží. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetové adrese www.musthavedc.cz, tj. na dobírku, hotově na prodejně nebo převodem na účet prodávajícího. V případě úhrady bankovním převodem hradí kupující veškeré bankovní poplatky, tak aby prodejci byla sjednaná cena za zboží připsána na jeho účet v plné výši.

5.2          Kupní ceny zboží uvedené na stránce jsou platné v okamžiku objednání zboží/uzavření smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením smlouvy (v případě tiskové chyby je zboží prodáváno za cenu bezchybnou, byla-li zjevná a v případě nikoliv zjevné avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavření smlouvy nedochází) v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, a to kdykoliv před uzavřením smlouvy – konečným potvrzením objednávky.

5.3          Kupní cena je považována za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placení teprve připsáním celé kupní ceny za zboží na účet prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti přepravní společnosti v případě platby dobírkou.

5.4          Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem do deseti (10) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení zboží.

 

 

VI.          Předání a převzetí zboží

6.1          Prodávající se zavazuje předat kupujícímu zboží do čtyřech (4) týdnů ode dne úhrady ceny za dodání zboží.

6.2          Prodejce zašle potvrzení objednávky prostřednictvím emailu, který kupující uvede v objednávce. Toto potvrzení obsahuje kontaktní údaje, přesný popis a počet objednaného zboží, konečnou cenu, způsob a termín převzetí či dodání zboží, dohodnutý způsob placení.

6.3          Pokud prodejce dodává zboží zásilkou, hradí náklady za zásilku kupující. O přesné výši těchto nákladů je zákazník při vyplňování objednávkového formuláře informován.

6.4          Lhůta pro odeslání zboží začíná běžet ode dne uzavření smlouvy a v případě volby úhrady ceny za dodání zboží jiným způsobem než při převzetí zboží od okamžiku provedení úhrady ceny za dodání zboží. Lhůta pro expedici může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Nemůže-li prodávající expedovat zboží v uvedené lhůtě, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu.

6.5          Prodejce zboží kupujícímu doručí zásilkou anebo si jej kupující vyzvedne v odběrném místě provozovaném prodávajícím. Způsob převzetí zboží zvolí kupující v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen objednané zboží převzít do sedmi (7) dnů ode dne doručení správy o možnosti převzatí. Jestliže kupující poruší svou povinnost převzít zboží do 7 dnů je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 70 ,-Kč (slovy: sedmdesát korun českých). V případě, kdy je zboží zasláno, může zákazník zvolit mezi platbou bankovním převodem přímo při odesílání objednávky anebo může uhradit cenu zboží na dobírku.

6.4          Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě  korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

VII.         Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1          Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2         Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu, včetně fotografií nabízeného zboží, jsou chráněny autorským právem.

7.3          Kupující se zavazuje zdržet se konání, které by umožnilo nebo mělo za cíl šířit zkreslení, nepravdivý, nepřesný, neúplné nebo klamlivý informace o prodávajícím nebo o poskytovaní služeb.

VIII.       Doručování

8.1          Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

8.2          Zpráva je doručena:

-v případe doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

-v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

 - v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

IX.          Ochrana osobních údajů

9.1          Osobní údaje kupujícího potřebné pro komunikaci budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy nebo jejích změn. Kupující projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.

9.2          Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodejce a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

9.3          Kupující projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách prodejce.

9.4          Prodejce vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.musthavedc.cz. Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.

9.5          Veškeré materiály a informace na stránkách prodejce jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu prodejce.

9.6          Internetové stránky prodejce mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; prodejce není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

X.            Závěrečná ustanovení

10.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3.      Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na internetové stránce. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.musthavedc.cz.

10.4.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručováníBabická 6/208, 149 00 Praha 4, adresa elektronické pošty info@musthavedc.cz, telefon +420 774 608 166.

 

 

Zákaznícky servis
Informace o platbě a dopravě
Odstoupení od kupní smlouvy
Reklamace zboží
Obchodní podmínky
Osobní údaje
Legislativa
O nás
MustHave
Kontaktní údaje